Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp

Trang web này làm gì?

Bạn có thể tạo địa chỉ email tạm thời với trang web của chúng tôi. Nếu bạn không muốn cung cấp địa chỉ email thực của mình cho các trang web khác, bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi.

Tôi có thể sử dụng địa chỉ email trong bao nhiêu phút?

Địa chỉ email đang được tạo dưới dạng 10 dài phút. Nếu bạn kéo dài thời gian trước khi hết hạn hoặc tạo lại bằng khóa khôi phục, bạn có thể sử dụng thêm thời gian.

Địa chỉ email có duy nhất không?

Có, mọi địa chỉ email là duy nhất. Không ai (ngoại trừ bạn) có thể sử dụng địa chỉ email của bạn.